[Afbeelding bedrijfslogo][Afbeelding bedrijfslogo]

Start Omhoog Feedback Contents 

Honorary Code
 

[In aanbouw]

Start
Omhoog

Erecode van de Hollandse Bulldoggen Club                                (sorry: no translation in English yet)

H.B.C. Erecode 2009

Download hier de "H.B.C. Erecode 2009" in PDF formaat.


1. ALGEMEEN

1.1. De Erecode voor de Franse Bulldog beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Franse Bulldog zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de Franse Bulldog (de Hollandse Bulldoggen Club). Deze Erecode is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de Hollandse Bulldoggen Club op
24 mei 2009. Inhoudelijke aanpassingen van deze Erecode kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de Hollandse Bulldoggen Club.

1.2. Deze Erecode geldt voor alle leden van de rasvereniging voor de Franse Bulldog (de Hollandse Bulldoggen Club). Inhoudelijk geldt het voor alle leden die actief deelnemen aan het fokken van Franse Bulldoggen in Nederland. Voornamelijk geldt dit voor fokkers en voor dekreu-eigenaren.

1.3. De definities en regelgeving zoals deze zijn vastgesteld in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn ook van toepassing op dit reglement.

1.4. De Erecodefokker zal verplicht fokken onder een kennelnaam en zal eenduidig zijn over de garanties die hij/zij geeft en over regels waar hij zich aan houdt. De fokker zal zich conformeren aan alle reglementen van de H.B.C. en de reglementen van de Raad van Beheer. Het gebruik van andere keurmerken, regelgeving en of contracten is binnen Nederland niet toegestaan. Alvorens de fokker toegelaten zal worden.
  1.4.1. De fokker dient aan te kunnen tonen dat hij na de aanmelding minimaal 2 nesten gefokt heeft en in de periode na de geboorte van het 2e nest (minimaal één jaar) niet in overtreding is geweest met het gestelde van de Erecode.

  1.4.2. De fokker moet minstens 2 jaar lid zijn van de H.B.C. Hij dient aan het bestuur een compleet overzicht te verschaffen met de nesten en de betreffende ouderdieren.

  1.4.3. De fokker moet in het bezit te zijn van KK1 of een door de Raad van Beheer gelijkgesteld certificaat of diploma.

  1.4.4. Totdat de fokker voldoet aan de bovengenoemde eisen kan hij/zij desgewenst worden toegelaten tot de lijst van Aspirant Erecodefokkers. Daarnaast dient de fokker vervolgens binnen 6 maanden na aanmelding bewijs te overleggen van deelname aan een cursus KK1 of een door de Raad van Beheer gelijkgestelde cursus.

  1.4.5. Actueel houden van de lijst van erecodefokkers.

  1.4.5.a. Elke fokker, welke vermeldt staat op de lijst van erecode fokkers van de H.B.C., en die in de afgelopen 5 jaar geen Franse Bulldoggen meer heeft gefokt zal worden verwijderd van de lijst van erecode fokkers.

  1.4.5.b. Elke fokker, welke vermeldt staat op de lijst van erecode fokkers van de H.B.C., maar voor 24 mei 2009 nog nooit een nestje Franse Bulldoggen heeft gefokt zal worden verwijderd van de lijst van erecode fokkers.

  1.4.5.c. Het bestuur brengt de betreffende fokker van een besluit aangaande punt a) en/of punt b) schriftelijk op de hoogte. De betreffende fokker heeft vervolgens 6 weken na dagtekening de tijd om bezwaar in te dienen tegen deze maatregel. Hierna neemt het bestuur op de eerst volgende bestuursvergadering, na het verstrijken van de termijn, hierover een besluit.

  1.4.5.d. Elk jaar zal, op de dag na de ALV, opnieuw de balans, zoals genoemd onder punt a) worden opgemaakt.
1.5. De leden van de H.B.C. houden zich aan de Gedragscode (welke onderdeel is van deze erecode), de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de H.B.C. De leden van de H.B.C. zullen op een eenduidige en positieve manier de H.B.C. en de Erecode ondersteunen.

1.6. De fokker zal niet meewerken aan het kruisen met andere rassen, rasloze honden, honden zonder stamboom en honden met niet erkende kleuren. De Franse Bulldoggen die bij de fokker aanwezig zijn en/of die in (mede-) eigendom zijn van de fokker zullen allen officieel in het NHSB of in een ander officieel hondenstamboek van een erkende kennelclub geregistreerd zijn.

1.7. Voor alle leden die actief deelnemen aan het fokken van Franse Bulldoggen buiten Nederland, gelden in principe de in het betreffende land geldende regels. Wel wijzen we op de eigen verantwoordelijkheid van de fokker om ook dan het belang van het ras voorop te stellen.


Top 2. FOKREGELS

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus.

2.2. Herhaalcombinaties: de combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is 3 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu: de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 9 maanden zijn. Daarnaast moet de reu ook voldoen aan de bepalingen in paragraaf 6.1.

2.4. Aantal dekkingen: een reu mag in Nederland maximaal 7 nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal van maximum 35 nesten gedurende zijn leven.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: wanneer een Nederlandse fokker voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen van dit fokreglement. De controle of de dekreu aan de eisen van dit fokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

2.7 Kunstmatige inseminatie (sperma van levende dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een in het N.H.S.B. ingeschreven nog in leven zijnde dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van deze Erecode alsof het een natuurlijke dekking van een in het N.H.S.B. ingeschreven dekreu betreft.

EN

als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een in een door de FCI erkend buitenlands stamboek ingeschreven nog in leven zijnde dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van deze Erecode alsof het een natuurlijke dekking van een in een door de FCI erkend buitenlands stamboek ingeschreven dekreu betreft.

2.8. Kunstmatige inseminatie (sperma van overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een overleden dekreu, dan gelden daarvoor de regels die golden in het land van oorsprong op het moment dat het sperma afgenomen is, hetzij dat deze is ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding, hetzij dat deze is ingeschreven in een door de FCI erkend buitenlands stamboek.

2.9. Meerdere dekreuen: het is niet toegestaan twee of meer levende en/of overleden dekreuen, ingeschreven in het N.H.S.B. en/of een door de FCI erkend buitenlands stamboek, via een natuurlijke dekking en/of kunstmatige inseminatie voor één teef in dezelfde dekperiode te gebruiken.

2.10. Klonen: het is niet toegestaan zowel levende als overleden reuen en/of teven, ingeschreven in het N.H.S.B. en/of een door de FCI erkend buitenlands stamboek, te klonen.

2.11. Verklaring: De eigenaar van een dekreu zal zijn reu alleen ter dekking geven aan teven, die voldoen aan de paragraaf 3 (volledig) en paragraaf 6.1 van deze Erecode. De eigenaar van de reu en de eigenaar van de teef zullen beiden een dekverklaring - opgesteld door de H.B.C. – ondertekenen. In drievoud, waarvan 1 exemplaar voor de eigenaar dekreu, 1 exemplaar voor de eigenaar teef en 1 exemplaar wordt ingestuurd naar de H.B.C. (commissaris Kynologische Zaken).


Top 3. WELZIJNSREGELS

3.1. Minimum leeftijd teef: de teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 16 maanden.

3.2. Maximum leeftijd teef: de teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 84 maanden oud wordt.

3.3. Maximum leeftijd 1e dekking teef: de teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 60 maanden.

3.4. Periodiciteit nesten: Een teef zal niet meer dan eenmaal per twaalf maanden geboorte geven aan een nest.

3.5. Aantal nesten: een teef mag gedurende haar leven in Nederland maximaal 5 nesten krijgen. Een teef zal aan maximaal
3 nesten met een keizersnede geboorte geven. Een teef mag niet meer gedekt worden na 3 keizersneden.


4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Keuze ouderdieren: Bij de keuze van aan elkaar te paren honden tracht de fokker het ras te verbeteren, met extra aandacht voor het voorkomen van erfelijke gebreken. Beide ouderdieren dienen daarom over een goede gezondheid te beschikken.

4.2. Gezondheidsonderzoek: De verantwoordelijkheid voor het onderzoek op een juiste gezondheid van de fokdieren ligt bij de fokker in samenwerking met hun dierenarts. Een hond die erfelijke afwijkingen heeft die de gezondheid bedreigen, wordt uitgesloten van de fok. De H.B.C. zal zich blijvend inzetten om de leden optimaal te voorzien van informatie en voorlichting m.b.t. gezondheidszaken. Informatie betreffende de status van de algehele gezondheid van de Franse Bulldog zullen middels een enquête vergaard worden.

4.3. Epilepsie: rashonden die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.


5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.


6. EXTERIEURREGELS

6.1. Kwalificatie: de beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie of een Kampioenschapsclubmatch georganiseerd door een FCI erkende rasvereniging (Alleen de door de FCI gereglementeerde CAC of CAC/CACIB tentoonstellingen én alle Kampioensclubmatches van door de FCI gereglementeerde rasverenigingen komen hiervoor in aanmerking) waarbij één van hen minimaal 2 keer de kwalificatie ZG
(Zeer Goed) moet hebben behaald én waarbij één hen minimaal 2 keer de kwalificatie U (Uitmuntend) moet hebben behaald. Voor beide ouderdieren geldt dat zij de genoemde kwalificaties onder twee verschillende keurmeesters moeten hebben behaald.

6.2. Aankeuring: Honden die niet aan een van voornoemde evenementen kunnen deelnemen vanwege schoonheidsfouten, die door een ongelukje ontstaan zijn en dus zeker niet vererfd zijn, kunnen echter aangekeurd worden op een door de rasvereniging georganiseerde Kampioenschapsclubmatch. De keuring zal dan uitgevoerd worden door twee erkende keurmeesters en wordt erkend voor de in art. 6.1 genoemde kwalificaties. De kosten worden door de H.B.C. vastgesteld en gepubliceerd.


Top 7. REGELS AFGIFTE PUPS

7.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort.

7.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken en als de pup is ingeënt, ontwormd en gechipt.

7.3. Verklaring: De definitieve gezondheidsverklaring – die als 2e verklaring in het Europees Dierenpaspoort vermeldt wordt - ondertekend door een erkende dierenarts mag niet ouder zijn dan 5 dagen bij de overdracht van de pups.

7.4. Contract: De Erecodefokker zal bij de verkoop van een pup het model koopcontract gebruiken opgesteld door de H.B.C., koper en verkoper tekenen beiden.

Beide krijgen een origineel van het koopcontract.

Regels toevoegen aan het koopcontract is alleen toegestaan indien deze niet in strijd zijn met de Erecode van de H.B.C. en de reglementen van de Raad van Beheer.

7.5. Aanmelding: De Erecodefokker verplicht zich om de geboren nesten te melden, middels het door de H.B.C. opgestelde geboorteaangifteformulier. Dit formulier moet - volledig ingevuld - verstuurd worden naar de commissaris kynologische zaken binnen 7 dagen na geboorte. Dit formulier bevat alle noodzakelijke gegevens m.b.t. registratie benodigd voor controle op naleving Erecode van de H.B.C. Tevens kunt u hierop aangeven of u op de lijst van pupadressen vermeld wil worden. Indien u zich opgeeft voor de lijst van pupadressen, dan wordt dit onmiddellijk geregistreerd en gemeld bij de commissaris pupadressen.

7.6. Controle: De Erecodefokker zal te allen tijde meewerken aan controle op en informatie verstrekken met betrekking tot alle geboren nesten. Deze controle zal plaats vinden in de 3e of de 4e week na de geboorte van het nest. De controle zal uitgevoerd worden door een afgevaardigde van de H.B.C. die met de fokker een afspraak – in de voornoemde periode – vast zal leggen.

7.7. Gezondheidsonderzoeken pups: de verantwoordelijkheid voor het onderzoek op een juiste gezondheid van de pups ligt bij de fokker in samenwerking met zijn/haar dierenarts.


Top 8. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

8.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de rasvereniging.

8.2. Tegen beslissingen van de rasvereniging, waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij de Klachtencommissie van de H.B.C., in overeenstemming met het bepaalde in het reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie.

8.3. Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt de het bestuur van de rasvereniging zorg voor aanvulling van deze Erecode.

8.4. Door de rasvereniging kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de rasvereniging of van een in de statuten en huishoudelijk reglement van de rasvereniging anders bepaald orgaan.

8.5. Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

8.6. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

8.7. Uitzonderingen: In gevallen waarin de Erecode niet voorziet kan het bestuur besluiten nemen en die besluiten worden ter kennisgeving meegedeeld aan de leden op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.


9. INWERKINGTREDING

9.1. Deze Erecode treedt in werking op het tijdstip dat de Algemene Ledenvergadering deze reglementen goedgekeurd heeft.


Top 10. GEDRAGSCODE

10.1 Het doel van deze gedragscode is de leden aan de hand van een aantal concrete punten duidelijk te maken hoe zij geacht worden te handelen met het oog op de doelstellingen van onze vereniging en de belangen van ons ras.

10.2 De inhoud van de gedragscode:
  10.2.1. Alle leden van de H.B.C. zullen zich onderwerpen aan de Statuten en alle reglementen van de H.B.C. De H.B.C.
  (en daarmee alle leden van de H.B.C ) is lid van de vereniging Raad van Beheer. Hierdoor zijn alle leden van de H.B.C. tevens gebonden aan de Statuten en alle reglementen van de Raad van Beheer. In het bijzonder moeten alle Nederlandse fokkers van Franse Bulldoggen zich houden aan de fokregels van de Erecode en exposanten op hondenshows zich houden aan de regels die daarvoor door de Raad van Beheer zijn opgesteld.

  10.2.2. De leden zijn verplicht om te allen tijde te handelen in het belang van het ras, zowel als dat van het individuele dier. Verwaarlozing, uitbuiting of wreedheid kan nimmer worden geaccepteerd.

  10.2.3. Alle leden zijn verplicht om hun honden te houden op een dusdanige wijze dat het welzijn ervan is verzekerd. De leden behoren zich te houden aan de regels zoals die door de Raad van Beheer zijn gesteld ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de honden. Hierbij kan worden gerelateerd aan § 4. Huisvesting en verzorging - Artikel 8 van het Honden- en kattenbesluit. Particulieren kunnen informatie verkrijgen bij de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit.

  10.2.4. De fokkerij is gericht op instandhouding en waar mogelijk, verbetering van de kwaliteit van het ras. Leden zijn verplicht om alles te doen wat in hun vermogen ligt om het fokken met honden met duidelijke tekortkomingen op het gebied van gezondheid en exterieur tegen te gaan.

  10.2.5. Alle leden dienen elkaar zoveel mogelijk te helpen en van informatie te voorzien in het belang van de fokkerij van de Franse Bulldog. De leden zullen elkaar ondersteunen om fokproblemen uit te sluiten en de verbreding van de populatie te verwezenlijken. Ook de eigenaren van dekreuen zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

  10.2.6. De leden dienen zich te houden aan afspraken die zij onderling maken. De onderling gemaakte afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

  10.2.7. Voor specifieke regels met betrekking op het fokken van Franse Bulldoggen is de Erecode van toepassing.

  10.2.8. Pups of volwassen honden mogen niet verkocht worden aan laboratoria, dierenwinkels en/of hondenhandelaren. Bovendien mogen aan dergelijke personen en/of instellingen geen reuen voor dekkingen beschikbaar worden gesteld. In geen geval zal een hond verkocht worden aan personen, waarvan verwacht kan worden dat zij deze zullen doorverkopen.

  10.2.9. Het is verboden te adverteren met de vermelding van het lidmaatschap van onze vereniging.

  10.2.10. Een fokker dient na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de pup een goed tehuis zal bieden. Pups behoren niet verkocht te worden aan eigenaren die de hond geen adequate opvang en verzorging kunnen bieden.

  10.2.11. Een fokker dient de potentiële koper informatie te verschaffen over gezondheid, karaktereigenschappen, en verzorging van het ras. Hierbij zal de H.B.C. zorgen voor algemene informatie die beschikbaar wordt gesteld op schrift en op de website.

  10.2.12. Een fokker is verplicht de bij hem bekende afwijkingen te melden aan de koper (bijvoorbeeld: het missen van testikels).

  10.2.13. Alle leden dienen informatie, die van belang is voor het ras en waarvan de rasvereniging mogelijk niet op de hoogte is, te melden bij het bestuur.

  10.2.14. Alle leden dienen te allen tijde respect voor elkaar te hebben. Tegenover leden en derden (bv. aspirant-kopers en kopers, media) horen zij zich niet negatief en/of denigrerend uit te laten over leden, collega-fokkers en de rasvereniging in het algemeen.

  10.2.15. Voor alle leden op een hondententoonstelling geldt dat zij te allen tijde respect voor elkaar dienen te hebben. Tegenover andere exposanten, keurmeesters, personeel en ook bezoekers horen zij zich niet negatief en/of denigrerend uit te laten. De exposant zal zijn eigen honden met zorg behandelen en negatief gedrag naar andere honden is niet toegestaan. Exposanten zullen elkaar niet hinderen in de showring of daarbuiten. Hierbij geldt dat elke exposant bij inschrijving getekend heeft voor het accepteren van de voorwaarden en reglementen van de tentoonstelling.
NB. De leden dienen op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de inhoud van:
 • de Statuten en de Reglementen van de Raad van Beheer
 • de Statuten en de Reglementen van de H.B.C.
 • de Erecode met Gedragscode van de H.B.C.
11. SANCTIEBELEID

11.1 Bij overtreding van de regels van de Erecode is het sanctiebeleid van toepassing.

Bron: http://www.hbc-fransebulldog.nl/

 

 

 

 

 

 

 

Start ] Omhoog ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan muppysplace@gmail.com
Copyright © 2009 Franse Bulldoggenkennel "v. Muppy's Place"
Laatst bijgewerkt: 20 november 2013